Sūdzību izskatīšanas politika

Politikā lietoti termini un to definīcijas

Atbildīgais valdes loceklis – Operatora valdes loceklis, kas ir atbildīgs par Sūdzību izskatīšanas procesa īstenošanu atbilstoši šai Politikai, un kurš nodrošina Sūdzībās norādīto faktu pārbaudi un iespējamo interešu konfliktu novēršanu;

Lietotājs – fiziska vai juridiska persona, kas nav patērētājs LR Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē un kas izmanto Operatora sniegtos Pakalpojumus atbilstoši Lietošanas noteikumiem;

Operators – SIA „AMLIT”, reģ.Nr.40203150825, juridiskā adrese: Audēju iela 15-4, Rīgā, LV-1010, kas ir Pakalpojumu sniedzējs;

Pakalpojumi – Operatora veikto Lietotāja klientu izpētes pasākumu kopums, kura procesā tiek iegūtas un dokumentētas publiski pieejamas ziņas par Lietotāja klientu, tiek īstenota to apstrāde klientu izpētes un NILLTPF riska līmeņa noteikšanas nolūkiem saskaņā ar Latvijas Republikas(LR) NILLTPFN likuma pamatprasībām;

Politika – šī Sūdzību izskatīšanas politika;

Sūdzība – Lietotāja rakstveida paziņojums Operatoram par tā neapmierinātību ar sniegtajiem Pakalpojumiem;

Sūdzības iesniedzējs – Lietotājs, kurš iesniedzis Operatoram savu Sūdzību;

Sūdzības saņemšanas diena – diena, kad Operators ir saņēmis Sūdzību;

Tīmekļa vietne – Operatora tiešsaistes serviss www.riskaparbaude.lv , kurā tiek sniegti Pakalpojumi;

VDAR – Vispārīgā datu aizsardzības regula.

Politikas mērķis un vispārīgie noteikumi

Politikas mērķis ir nodibināt ātras, vienlīdzīgas, godīgas un efektīvas Sūdzību izskatīšanas kārtību, kas apvieno Sūdzību iesniegšanas, to izskatīšanas un atbilžu sniegšanas procesus.

Par Politikā aprakstīto Sūdzību izskatīšanu un atbilžu sniegšanu, kā arī par citu Politikā aprakstīto procesu izpildi ir atbildīgs Atbildīgais valdes loceklis.

Politika ir pārskatāma, analizējama un, nepieciešamības gadījumos, atjaunojama, ne retāk, kā reizi gadā.

Sūdzību iesniegšanas kārtība

Sūdzība var tikt iesniegta:

  • elektroniski, sūtot uz Operatora e-pasta adresi [email protected];
  • rakstiski, sūtot uz Operatora juridisko adresi.

Sūdzībai jābūt parakstītai (elektroniski iesniegtai sūdzībai jābūt parakstītai ar drošu elektronisku parakstu), un tajā jānorāda:

  • sastādīšanas datums;
  • iesniedzēja vārds, uzvārds – fiziskai personai, nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, pārstāvja vārds, uzvārds un ieņemamais amats – juridiskai personai;
  • būtība.

Sūdzība var tikt iesniegta divu mēnešu laikā no Pakalpojuma saņemšanas dienas un divu nedēļu laikā no brīža, kad atklājās Pakalpojuma neatbilstība.

Sūdzību pieņemšanas kārtība

Sūdzības tiek pieņemtas latviešu vai krievu valodās.

Saņemot Sūdzību, tiek pārbaudīti Sūdzības iesniedzēja pārstāvja (ja Sūdzību iesniedz pārstāvis) pārstāvības tiesību apjoms un termiņš, nepieciešamības gadījumā, pieprasot to apliecinošus dokumentus.

Izskatīšanai netiek pieņemtas Sūdzības:

  • kuru iesniedzējs nav norādīts vai nav identificējams;
  • kuru iesniedzēja pārstāvības tiesības nav iespējams atbilstoši pārbaudīt;
  • kuras nav noformētas šīs Politikas noteiktajā kārtībā.

Par Sūdzību šīs Politikas izpratnē nav uzskatāms pieteikums par personas datu aizsardzības tiesību īstenošanu saskaņā ar VDAR prasībām, kura iesniegšanu un apstrādi regulē Operatora Privātuma politika.

Iesniegumi, kuros Lietotājs izsaka savu viedokli vai priekšlikumus Operatora Pakalpojumu sniegšanas uzlabošanā, tiek izskatīti saskaņā ar šajā Politikā noteikto Sūdzību izskatīšanas kartību.

Sūdzības iesniedzējam ir tiesības atsaukt iesniegto Sūdzību jebkurā brīdī.

Sūdzību izskatīšanas un atbilžu sniegšanas kārtība

Pēc Sūdzības saņemšanas, Atbildīgais valdes loceklis novērtē tās pamatotību un pieņem lēmumu par Sūdzības pieņemšanu izskatīšanai.

Sūdzība tiek izskatīta, un atbilde uz to tiek sniegta 30 dienu laika no Sūdzības saņemšanas dienas. Nepieciešamības gadījumā šo termiņu var pagarināt, bet ne vairāk, kā par 14 dienām, 30 dienu laikā no Sūdzības saņemšanas dienas, paziņojot par to Sūdzības iesniedzējam.

Nepieciešamības gadījumā no Sūdzības iesniedzēja var tikt pieprasīta papildus informācija un dokumenti par Sūdzībā norādīto būtību, kas ir jāiesniedz 14 dienu laikā no attiecīgā Operatora pieprasījuma saņemšanas dienas. Sūdzības iesniedzēja atteikums izpildīt pieprasījumu vai tā neizpilde noteiktajā termiņā ir pamats Sūdzības izskatīšanas atteikšanai vai atlikšanai.

Atbilde uz Sūdzību ir sniedzama latviešu vai krievu valodā, atkarībā no tā, kurā valodā tika iesniegta Sūdzība.

Atbilde ir nosūtāma Sūdzības iesniedzējam, izmantojot tādu pašu sakaru līdzekli, ar kuru Sūdzība ir saņemta.

Strīdu izskatīšanas kārtība

Ja Sūdzību iesniedzējs nav apmierināts ar Atbildīgā valdes locekļa sniegto atbildi, tad tam ir tiesības vērsties tiesā Latvijas Republikas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

Nobeiguma noteikumi

Sūdzības tiek izskatītas, ievērojot Operatora Privātuma politikas noteikumus attiecībā uz personīgo datu apstrādi.

Politikas grozījumu gadījumā, tās aktuāla redakcija tiek publicētā Operatora Tīmekļa vietnē nākamajā dienā pēc grozījumu apstiprināšanas un stājas spēkā publikācijas brīdī. Sūdzības, kas tika iesniegtas pirms Politikas grozījumu spēkā stāšanās, tiek izskatītas saskaņā ar iepriekšējo Politikas redakciju, kas bija spēkā Sūdzības saņemšanas brīdī.