Jautājumi un atbildesJa neatradāt atbildi uz savu jautājumu, droši rakstiet mums uz e-pastu: [email protected]

Pakalpojumi ietver sevī klienta izpētes pasākumu kopumu, kuru procesā tiek iegūtas un dokumentētas publiski pieejamas ziņas par, ar to izpildot NILLTPFN likuma (Likums) pamatprasības attiecība uz klientu izpētes veikšanu.

www.riskaparbaude.lv ņem uz sevi vairāku Likuma prasību izpildi, tādu kā:

 • daudzpusīgas informācijas par klientu un ar to saistītajām personām iegūšana no vairākiem uzticamiem avotiem – publiskajiem reģistriem, valsts uzturētajām datu bāzēm un citiem;
 • klienta pārstāvju uzrādīto personas apliecinošo dokumentu īstuma un derīguma pārbaudi;
 • klienta NILLTPFN riska līmeņa noteikšanu (scoring);
 • ieteikumus klienta turpmākās izpētes apjomam un biežumam;
 • rekomendācijas attiecībā uz papildus informācijas un dokumentu pieprasīšanas no klienta nepieciešamību.

Izmantojot www.riskaparbaude.lv Jūs saņemsiet klienta izpētes rezultātā iegūtu un apkopotu informāciju strukturēta formātā.

Pakalpojumi ir nepieciešami visiem Likuma subjektiem:

 • finanšu iestādēm,
 • ārpakalpojuma grāmatvežiem,
 • zvērinātiem revidentiem,
 • zvērinātu revidentu komercsabiedrībām un nodokļu konsultantiem,
 • citām personām, kas apņemas sniegt palīdzību nodokļu jautājumos (piemēram, konsultācijas vai materiālu palīdzību) vai rīkojas kā starpnieks šādas palīdzības sniegšanā neatkarīgi no tās sniegšanas biežuma un atlīdzības esības;
 • zvērinātiem notāriem,
 • zvērinātiem advokātiem,
 • citiem neatkarīgiem juridisko pakalpojumu sniedzējiem, kad tie, darbojoties savu klientu vārdā un labā, sniedz palīdzību darījumu plānošanā vai veikšanā, piedalās tajos vai veic citas ar darījumiem saistītas profesionālas darbības sava klienta labā attiecībā uz:
  • nekustamā īpašuma, komercsabiedrības kapitāla daļu pirkšanu vai pārdošanu,
  • klienta naudas, finanšu instrumentu un citu līdzekļu pārvaldīšanu,
  • visu veidu kontu atvēršanu vai pārvaldīšanu kredītiestādēs vai finanšu iestādēs,
  • juridisko personu vai juridisku veidojumu dibināšanu, vadību vai darbības nodrošināšanu, kā arī attiecībā uz juridiskās personas vai juridiska veidojuma dibināšanai, vadīšanai vai pārvaldīšanai nepieciešamo ieguldījumu veikšanu;
 • juridiska veidojuma vai juridiskās personas dibināšanas un darbības nodrošināšanas pakalpojumu sniedzējiem;
 • personām, kas darbojas kā aģenti vai starpnieki darījumos ar nekustamo īpašumu, tostarp gadījumos, kad tās rīkojas kā nekustamā īpašuma nomas starpnieki attiecībā uz darījumiem, kuriem ikmēneša nomas maksa ir 10 000 euro vai lielāka;
 • izložu un azartspēļu organizētājiem;
 • personām, kas sniedz inkasācijas pakalpojumus;
 • citām juridiskajām vai fiziskajām personām, kas nodarbojas ar transportlīdzekļu, kultūras pieminekļu, dārgmetālu, dārgakmeņu, to izstrādājumu vai cita veida preču tirdzniecību, kā arī ar starpniecību minētajos darījumos vai cita veida pakalpojumu sniegšanu, ja maksājumu veic skaidrā naudā vai skaidru naudu par šo darījumu iemaksā kredītiestādē pārdevēja kontā 10 000 euro vai lielākā apmērā vai valūtā, kas saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu darījuma veikšanas dienas sākumā ir ekvivalenta 10 000 euro vai pārsniedz šo summu, neatkarīgi no tā, vai šo darījumu veic kā vienu operāciju vai kā vairākas savstarpēji saistītas operācijas;
 • parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējiem;
 • virtuālās valūtas pakalpojuma sniedzējiem;
 • personām, kas darbojas mākslas un antikvāro priekšmetu apritē, tos ievedot Latvijas Republikā vai izvedot no tās, glabājot vai tirgojot, tostarp tādas personas, kas šajā punktā paredzētās darbības veic antikvariātos, izsoļu namos vai ostās, ja darījuma vai vairāku šķietami saistītu darījumu kopējā summa ir 10 000 euro vai lielāka;
 • maksātnespējas procesa administratoriem (no 01.01.2020)

www.riskaparbaude.lv lietotāji saņem palīdzību un atbalstu savam biznesam, jo sniegtie pakalpojumi atvieglo Likuma prasību izpildi.

Likums nosaka likuma subjektiem vairākas prasības, kuru izpildei ir nepieciešams pamatīgs laika un darba ieguldījums, kā arī zināšanas un pieredze NILLTPFN jomā. Šādi ieguldījumi prasa arī finanšu tēriņus, jo laiks ir nauda, kā arī vairāki informācijas avoti sniedz tikai maksas pakalpojumus.

Izmantojot www.riskaparbaude.lv , Jūs ātri un taupīgi segsiet lielāko daļu no Likuma noteiktajām prasībām un atbrīvosiet laiku sava biznesa attīstībai.

www.riskaparbaude.lv pakalpojumi apvieno sevī informācijas iegūšanu un tās analīzi, balstoties uz Likuma prasībām un izmantojot kvalificēto profesionāļu NILLTPFN jomā zināšanas un ilgu gadu pieredzi.

www.riskaparbaude.lv sniegto pakalpojumu priekšrocības ir:

 • Datu iegūšana uzreiz no vairākiem savu starpā nesaistītiem informācijas avotiem;
 • Dati tiek sniegti apkopotā un strukturētā veidā, ievērojot tieši Likuma prasības attiecībā uz informāciju, kāda ir jāiegūst par klientiem;
 • Sniegtajās izziņās ir iekļauti norādījumi, kāda informācija vai dokumenti ir papildus jāpieprasa / jāiegūst par klientu;
 • Pakalpojumi ir balstīti uz vairāku normatīvo aktu - likumu, noteikumu, ieteikumu, vadlīniju – prasībām;
 • Pakalpojumu sniegšanai ir ņemti vērā arī VID, FKTK, FID, MK un citu iestāžu norādījumi;
 • Pakalpojumu izstrādē ir piedalījušies vairāki speciālisti NILLTPF jomā;
 • Pakalpojumu ietvaros tiek piedāvāts dažu minūšu laikā veikt automātisko klientu NILLTPF riska līmeņa noteikšanu – scoring – kas ir unikāls piedāvājums tirgū;
 • Sniegtos pakalpojumus ir iespējams papildināt ar individuālajiem papildinošiem pakalpojumiem, kas ļaus pilnībā deleģēt klienta izpētes procesu speciālistiem NILLTPFN jomā.

Ar www.riskaparbaude.lv pakalpojumu izmantošanu, Jūsu ieguvumi būs, vismaz:

 • Izpildītas prasības NILLTPFN jomā;
 • Laika taupīšana;
 • Cilvēkresursu taupīšana;
 • Finanšu resursu taupīšana;
 • Zināšanu iegūšana NILLTPFN jomā;
 • Piekļūšana daudzās datu bāzēs esošajai informācijai vienā vietā;
 • Izvairīšanās no NILLTPF riska;
 • Izvairīšanās no sankcijām par Likuma prasību neievērošanu.

Pakalpojumi tiek sniegti atbilstoši Likuma prasībām attiecībā uz klienta izpētes veikšanu.

Izmantojot www.riskaparbaude.lv pakalpojumus Jūs varat būt droši, ka klienta izpēte tiek veikta, ievērojot visas Likuma prasības. Taču jāņem vērā, ka gadījumā, ja klients neatbilst zema NILLTPF riska līmenim, Jums pašiem būs jālemj par papildus pasākumiem padziļinātas izpētes veikšanai.

Katra www.riskaparbaude.lv sagatavotā izziņa saturēs ieteikumus, kādu papildus informāciju vai dokumentus ir ieteicams iegūt par klientu, pieprasot to no paša klienta vai iegūstot patstāvīgi no citiem avotiem.

www.riskaparbaude.lv piedāvā arī papildus (Extra) pakalpojumus, kuru ietvaros mūsu speciālisti pabeigs Jūsu klientu izpētes procesu, veicot pārbaudes kas ir noteiktas par nepieciešamajām, vadoties no klientam piešķistā NILLTPF riska līmeņa.

Pakalpojumus var pasūtīt tīmekļa vietnē www.riskaparbaude.lv , izvēloties pakalpojumu veidu un ievadot pakalpojuma sniegšanai nepieciešamos datus:

Standarta pakalpojumi:

 • Izziņas saņemšanai par klientu – tā vārdu, uzvārdu vai nosaukumu un personas kodu vai reģistrācijas numuru;
 • Personas apliecinošā dokumenta pārbaudei – personas vārdu, uzvārdu un attiecīgā dokumenta pieprasītos datus;
 • NILLTPF riska līmeņa noteikšanai (scoring) – atzīmējot klientam un tā darbībai piemītošās pazīmes (ja kopā ar scoring tiek pasūtīta izziņa par klientu, iegūtā informācija par klientu tiks automātiski novirzīta scoring veikšanai);

Individuālie pakalpojumi:

 • Papildus pakalpojumu saņemšanai – aizpildot pieteikuma formu individuālo pakalpojumu saņemšanai.

Standarta pakalpojumu sniegšanas termiņš ir 10 minutes no apmaksas saņemšana brīža.

Individuālo pakalpojumu sniegšanas termiņš ir 2 darba dienas no apmaksas saņemšanas brīža.

Pakalpojumu apmaksai jābūt veiktai pirms pakalpojuma saņemšanas.

Pirms pieteikuma attiecīgajam pakalpojumam nosūtīšanas, Jums ir jāveic izvēlētā pakalpojuma apmaksa, izmantojot tīmekļa vietnē piedāvātās maksāšanas iespējas.

Apmaksa par pakalpojumiem tiek akceptēta tikai bezskaidra pārskaitījuma veidā un tikai euro.

Svarīgi: apmaksājot pakalpojumu, Jūs izsakāt savu piekrišanu www.riskaparbaude.lv Lietošanas noteikumiem un Privātuma politikai. Persona, kas ir norādīta kā maksātājs par pakalpojumiem saņemtajā maksājumā, tiek uzskatīta par pakalpojuma pieprasītāju un saņēmēju (Lietotāju).

www.riskaparbaude.lv sniedz pakalpojumus tikai Likuma subjektiem Likuma prasību izpildei to veiktās saimnieciskās darbības ietvaros. Jums jāizmanto iegūtā informācija tikai Likumā noteiktajiem mērķiem.

Pakalpojumi netiek sniegti personām, kuras atbilst patērētāja statusam saskaņā ar savas rezidences valsts normatīvajiem aktiem (Latvijā – Patērētāju tiesību aizsardzības likums).

Pasūtot pakalpojumus, Jūs apliecināt, ka neesat patērētājs un apzināties, ka www.riskaparbaude.lv neatbild par patērētāju tiesību aizsardzību saistībā ar sniegtajiem pakalpojumiem un attiecībā uz šo pakalpojumu saņēmējiem, kā arī nenodrošina savu pakalpojumu saņēmējiem normatīvajos aktos patērētājiem paredzētās atteikuma un citas iespējas.

Likuma izpratnē augsta riska trešā valsts ir valsts vai teritorija, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts, kurās saskaņā ar starptautisko organizāciju vai organizāciju, kas nosaka standartus NILLTPFN jomā, nav efektīvas NILLTPFN sistēmas, tai skaitā valstis vai teritorijas, kuras Eiropas Komisija ir noteikusi par tādām, kuru NILLTPFN režīmos ir stratēģiskas nepilnības, kas rada būtiskus draudus Eiropas Savienības finanšu sistēmai.

Pie paaugstinātā riska valstīm attiecināmas valstis vai teritorijas, kuras saskaņā ar ticamiem avotiem, nav izveidojušas pietiekami efektīvas NILLTPFN sistēmas, un tām ir ievērojams korupcijas vai citu noziegumu līmenis (narkotisko vielu izgatavošana un izplatīšana, cilvēku tirdzniecība u.c.), kā arī Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valstis, kas saskaņā ar Latvijas Republikas Nacionālo NILLTFF risku novērtēšanas ziņojumu rāda pārrobežu draudus.

Politiski nozīmīga persona (PNP) ir persona, kura Latvijas Republikā vai ārvalstīs ieņem vai pēdējā gada laikā (12 mēnešus) ir ieņēmusi nozīmīgu publisku amatu, tai skaitā, bet neaprobežoties ar:

 • valsts varas augstākā amatpersona;
 • valsts administratīvās vienības (pašvaldības) vadītājs;
 • valdības vadītājs;
 • ministrs (ministra vietnieks vai ministra vietnieka vietnieks, ja attiecīgajā valstī ir šāds amats)
 • valsts sekretārs vai cita augsta līmeņa amatpersona valdībā vai valsts administratīvajā vienībā (pašvaldībā);
 • parlamenta deputāts vai līdzīgas likumdošanas struktūras loceklis;
 • politiskās partijas vadības struktūras (valdes) loceklis;
 • tiesnesis (tiesu institūcijas loceklis);
 • augstākās revīzijas (audita) iestādes padomes vai valdes loceklis;
 • centrālās bankas padomes vai valdes loceklis;
 • vēstnieks;
 • pilnvarotais lietvedis;
 • bruņoto spēku augstākais virsnieks;
 • valsts kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis;
 • starptautiskas organizācijas vadītājs (direktors, direktora vietnieks) un valdes loceklis vai persona, kas šajā organizācijā ieņem līdzvērtīgu amatu.

Svarīgi! Noskaidrojot personas statusu, noskaidro ne tikai tās atbilstību PNP statusam, bet arī to, vai persona nav PNP ģimenes loceklis vai ar to cieši saistīta persona.

PNP ģimenes loceklis:

 • laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona. Persona par laulātajam pielīdzināmu personu uzskatāma tikai tad, ja attiecīgās valsts likumi tai nosaka šādu statusu;
 • bērns vai politiski nozīmīgas personas laulātā vai laulātajam pielīdzināmas personas bērns, viņa laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona;
 • vecāks, vecvecāks vai mazbērns;
 • brālis vai māsa.

Ar PNP cieši saistīta persona:

 • fiziskā persona, par kuru ir zināms, ka tai ir darījuma vai citas ciešas attiecības ar PNP vai tā ir akcionārs vai dalībnieks vienā un tajā pašā komercsabiedrībā ar PNP, kā arī fiziskā persona, kura ir vienīgā tāda juridiska veidojuma īpašnieks, par ko ir zināms, ka tas faktiski izveidots PNP labā.

Par patieso labuma guvēju (PLG) ir uzskatāma fiziskā persona, kuras labā darbojas cita fiziskā persona, vai tiek veikts darījums.

Par juridiskās personas PLG ir uzskatāma tikai fiziskā persona, kura ir juridiskās personas īpašnieks, vai kura kontrolē juridisko personu, vai kuras vārdā, labā, interesēs tiek nodibinātas darījuma attiecības vai tiek veikts gadījuma rakstura darījums, un kurai tiešas vai netiešas līdzdalības veidā pieder vairāk nekā 25 procenti no juridiskās personas kapitāla daļām vai balsstiesīgajām akcijām vai kura to tiešā vai netiešā veidā kontrolē.

Par juridiskā veidojuma PLG ir uzskatāma fiziskā persona, kurai pieder vai kuras interesēs ir izveidots vai darbojas juridisks veidojums vai kura tiešā vai netiešā veidā īsteno kontroli pār to, tostarp kura ir šāda veidojuma dibinātājs, pilnvarnieks vai pārraudzītājs (pārvaldnieks).

Sankcijas ir noteikti ierobežojumi pret sankciju subjektu (valsti vai personu) par starptautisko tiesību pārkāpšanu.

Starptautiskās sankcijas — atbilstoši starptautiskajām tiesībām attiecībā uz sankciju subjektu noteikti ierobežojumi, kurus pieņēmusi Apvienoto Nāciju Organizācija vai Eiropas Savienība, vai cita starptautiskā organizācija, kuras dalībvalsts ir Latvija, un kuri ir tieši piemērojami vai ieviesti Latvijā Nacionālās sankcijas —attiecībā uz sankciju subjektu noteikti ierobežojumi, kurus noteicis Ministru kabinets.

Latvijā sankciju kontroli regulē Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums (Sankciju likums), kas nodrošina starptautisko sankciju ieviešanu, nosaka nacionālās sankcijas, piemēro Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

Sankciju likums attiecas uz visām personām, uzliekot tam par pienākumu atturēties no darījumiem, kas ir vērstas uz sankciju pārkāpšanu, ziņot par sankciju subjektu apkalpošanu, kā arī veikt citus Sankciju likumā noteiktos pasākumus.

Izpēte ir NILLTPF likumā noteikts pasākumu kopums, kas ir veicams, lai iegūtu izpratni par klientu, darījumu attiecību būtību, kā arī noteiktu, samazinātu un novērstu NILLTPF risku.

Atkarībā no klienta NILLTPF riska līmeņa tam ir piemērojama vienkāršota, standarta vai padziļināta izpēte.

Vienkāršota izpēte ir pasākumu kopums, kas iekļauj klienta identifikācijas darbības un izpētes pasākumus darījuma attiecību vai gadījuma rakstura darījuma raksturam un NILLTPF risku līmenim atbilstošā apmērā:

 • Identifikācijas datu pārbaude;
 • PLG noskaidrošana;
 • NILLTPF riska noteikšanai nepieciešamas darbības, kas ietver sevī klienta un ar to saistīto personu pārbaudi uz atbilstību PNP statusam;

Standarta izpēte – pasākumu kopums, kas tiek veikts papildus klienta vienkāršotai izpētei, ja klientam nevar tikt piemērota vienīgi vienkāršota izpēte un nav nepieciešama padziļināta izpēte:

 • pārliecināšanas par noskaidrota PLG īstumu;
 • informācijas par darījuma attiecību un gadījuma rakstura darījuma mērķi un paredzamo būtību iegūšana;
 • juridiskam veidojumam un juridiskajai personai dalībnieku struktūras un veida, kādā izpaužas PLG kontrole noskaidrošana;
 • informācijas iegūšana par darījumos izmantoto naudas līdzekļu izcelsmi.

Padziļināta izpēte ir darbību kopums, kas tiek veikts papildus klienta standarta izpētei un ietver vienu vai vairākus šādus pasākumus:

 • papildinformācijas par klientu un tā PLG iegūšana, kā arī pārliecināšanas par iegūtās papildinformācijas patiesumu;
 • papildinformācijas par darījumu attiecību paredzamo būtību iegūšana un izvērtēšana;
 • papildinformācijas par klienta veikto darījumu atbilstību norādītajai saimnieciskajai darbībai iegūšana un izvērtēšana;
 • papildinformācijas par klienta un tā PLG līdzekļu un labklājības izcelsmi iegūšana un izvērtēšana;
 • informācijas par paredzamo vai veikto darījumu pamatojumu iegūšana un izvērtēšana;
 • augstākās vadības piekrišanas darījumu attiecību uzsākšanai vai turpināšanai izvērtēšana;
 • darījumu attiecību padziļinātas uzraudzības veikšana, palielinot piemēroto kontroļu skaitu un biežumu un nosakot darījuma veidus, kuriem nepieciešama atkārtota pārbaude;
 • citu pasākumu, kas nepieciešami, lai pārliecinātos par darījumu attiecību vai gadījuma rakstura darījuma tiesisko un ekonomisko būtību veikšana.

Gadījumā, kad ir konstatēts, ka klients vai tās PLG ir PNP, papildus padziļinātas izpētes pasākumiem ir:

 • jāsaņem augstākās vadības piekrišanu pirms darījuma attiecību uzsākšanas. Minētais nosacījums attiecas uz Likuma subjektu — juridisko personu;
 • jāveic un jādokumentē uz NILLTPFN risku novērtējumu balstītus pasākumus, lai noteiktu klienta un tā PLG līdzekļu izcelsmi un materiālo stāvokli raksturojošas labklājības izcelsmi.

Izpētes pakāpe ir atkarīgā no noteikta NILLTPF riska.

Tikai klientiem, kuri atbilst Likuma 26.panta 2.un 3.daļās minētājām pazīmēm ir atļauts veikt vienkāršoto izpēti.

Klientiem, kuriem saskaņā ar Likumu ir noteikts augsts NILLTPF riska līmenis, ir jāveic padziļināta izpēte.

Pārējiem klientiem ir jāveic standarta izpēte, kamēr netiek saskatītas NILLTPF risku paaugstinošie faktori.

NILLTPF risks ir iespēja tikt iesaistītam NILLTPF.

Uzsākot darījumu attiecības, kā arī sniedzot pakalpojumus klientiem ir izvērtējams, cik augsts ir klienta NILLTPF risks, jeb iespēja, kā klients ir iesaistīts NILLTPF un, līdz ar to, klientu apkalpojošā Likuma subjekta risks tikt iesaistītam NILLTPF.

NILLTPF risku veido klientam piemītošo NILLTPF risku paaugstinošo un pazeminošo faktoru kopums.

Veicot NILLTPF riska izvērtēšanu tiek iegūta izpratne par reāli pastāvošo iespēju tik iesaistītam NILLTPF, jo tas procesā tiek identificēts un izvērtēts Klientam piemītošs kopējais NILLTPF risks, kuram klientu apkalpojošais Likuma subjekts var tikt pakļauts.

NILLTPF riska līmeņa noteikšanu pieprasa Likums un no tā ir atkarīgs klienta izpētes apjoms un periodiskums vai pat neiespējamība uzsākt vai turpināt darījumu attiecības ar attiecīgo klientu.

Sistēma, kas apkopojot visus konstatētos klientam piemītošus NILLTPF riskus, kā arī tos paaugstinošus vai pazeminošus faktorus, nosaka klientam un tā izmantotajiem pakalpojumiem piemītošā kopējā NILLTPF riska līmeni.

NILLTPF riska līmeņi:

Zems NILLTPF risks - piemīt klientiem, kas atbilsts Likuma 26.panta minētajām pazīmēm.

Standarts NILLTPF risks - piemīt klientiem, kuri neatbilst Likuma 26.panta minētajām pazīmēm, kā arī kuriem nav riska paaugstinošo pazīmju.

Augsts NILLTPF risks - piemīt klientiem, kuriem ir kaut viena riska paaugstinoša pazīme.

Augsts PNP risks - piemīt klientiem, kas vai kuru PLG ir PNP.

Augsta riska trešās valsts risks - piemīt klientiem no augsta riska trešās valstis.

Nepieņemams risks - piemīt klientiem, kas atbilst čaulas bankas pazīmēm, sadarbība ar kuriem ir aizliegta ar Likumu.

Scoring sistēma ir izstrādāta, pamatojoties uz vairāku normatīvo aktu, regulējošo valsts iestāžu un citu avotu prasībām un sniegto informāciju.

Šo oficiālo informācijas resursu starpā ir:

 • Likums;
 • LR Valsts ieņēmumu dienesta vadlīnijas par NILLTPFN;
 • LR Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2019. gada 21.augusta noteikumi Nr.135 „Klientu izpētes, klientu padziļinātās izpētes un skaitliskā riska novērtējuma sistēmas izveides normatīvie noteikumi”;
 • 2019.gada 22.februāra FATF jurisdikciju ar nopietniem trūkumiem NILLTPF jomā saraksts;
 • 2019. gada 13. Februāra Eiropas Komisijas saraksts ar trešajām valstīm, kuras nepietiekami cīnās ar NILLTPF;
 • 2017.gada 7.novembra LR Ministru kabineta noteikumi Nr. 655 “Noteikumi par zemo nodokļu un beznodokļu valstīm un teritorijām”;
 • FID Sektoru noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējums (2017.-2018.gg.);
 • FID Nacionālais TPF risku ziņojums par 2017.-2018.gadu;
 • Uz riska balstītas pieejas vadlīnijas grāmatvežiem (FATF (2019), Risk-based Approach for the Accounting Profession, FATF, Parīze).
 • Papildināts Latvijas Nacionālais NILLTF risku novērtēšanas ziņojums (2018).

Klienta darījumu uzraudzība ir Likuma subjekta darbību un pasākumu kopums, kas tiek pastāvīgi veikts pēc darījuma attiecību uzsākšanas vai veicot gadījuma rakstura darījumus, balstoties uz NILLTPF risku novērtējumu, un ietver sevī:

 • informācijas par klienta saimniecisko vai personisko darbību aktualizāciju;
 • klienta darbību un darījumu uzraudzību, lai pārliecinātos, vai darījumi nav uzskatāmi par aizdomīgiem;
 • pārbaudes, kas apstiprina, ka darījumi tiek veikti saskaņā ar esošo informāciju par klientu, tā saimniecisko darbību, NILLTPF risku līmeni un līdzekļu izcelsmi.

Pastāvīga darījumu uzraudzība ir piemērojama, uzturot darījuma attiecības ar PNP, kad klienta veikti darījumi ir uzraugāmi pastāvīgi.

Pastiprināta uzraudzība ir ieteicama, kā pasākumu kopums NILLTPF riska mazināšanai, lai saglabātu nepieciešamo klienta darbības pārzināšanu un pietiekamu kontroli pār klienta veiktajiem darījumiem, tai skaitā:

 • darījumu izpilde vienīgi pēc darījumus pamatojošo dokumentu saņemšanas un izvērtēšanas, par kuras rezultātu tiek sagatavots rakstveida slēdziens;
 • darījumu izpilde tikai ar atbilstoši pilnvarota darbinieka vai augstākā līmeņa amatpersonas piekrišanu;
 • turpmāko pakalpojumu sniegšanas un produktu piedāvāšanas ierobežojumu noteikšana (piemēram, nosakot konkrēta pakalpojuma ietvaros veicama darījuma apmēra limitus, atļaujot tikai noteikta veida darījumus vai maksājumus, atļaujot tikai darījumus uz noteiktām valstīm vai ar noteiktiem sadarbības partneriem), kas neattiecas uz atturēšanās no darījuma veikšanas kārtību;
 • kritēriju, kuriem iestājoties tiek veikta klienta darījumu izvērtēšana atbilstoši kritērija būtībai, noteikšanu, tai skaitā, pamatojot, ka noteiktie kritēriji ir pietiekami konkrētā klienta darījumiem piemītošo NILLTPF risku mazināšanai;
 • darījumu uzraudzības nodrošināšana tiešsaistē pirms to izpildes (real time monitoring).*

*Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 135.

Veicot klienta izpēti pakalpojumu sniegšanas procesā tiek izmantotas tikai uzticamas datu bāzes ar tajās esošo informāciju uz pieprasījuma veikšanas brīdi.

Neskatoties uz to, ka pakalpojumi tiek sniegti atbildīgi un ar pienācīgu rūpību, www.riskaparbaude.lv tomēr neuzņemas atbildību par gadījumiem, ja izmantotās datu bāzes ir sniegušas nekorektus datus vai informāciju, kas ir zaudējusi aktualitāti uz pieprasījuma iesniegšanas brīdi, jo sniegto pakalpojumu būtība ir vienīgi datu iegūšana, apkopošana un sniegšana, kā arī to izmantošana NILLTPF riska noteikšanai.

www.riskaparbaude.lv sniegtā informācija ir derīga tikai uz tās sniegšanas brīdi un var mainīties jebkurā laikā, taču Likums nosaka, ka klienta izpētes (iegūtās informācijas aktualizēšanas) biežums ir atkarīgs no tam piemītošā (noteiktā) NILLTPF riska līmeņa.

Tādējādi, ir ieteicams veikts klienta NILLTPF riska līmeņa izvērtēšanu (scoring), lai noteiktu nepieciešamo izpētes periodiskumu. Atkarībā no noteiktā NILLTPF riska līmeņa atkārtotā klienta izpēte būtu ieteicams veikt pēc 6, 12 vai 18 mēnešiem.

Veicot scoring ar www.riskaparbaude.lv palīdzību, Jūs saņemsiet ieteikumu, kad būtu jāveic atkārtotā izpēte attiecīgajam klientam.

www.riskaparbaude.lv klientiem tiek piešķirtas atlaides atkārtotai pakalpojumu saņemšanai.

NILLTPF vai tā mēģinājums, kā arī sankciju pārkāpšana, ir kriminālnoziegums.

Par Likuma un Sankciju likuma prasību neievērošanu Likuma subjektiem ir paredzētas vairākas sankcijas: sākot no brīdinājuma izteikšanas līdz pat vairāku miljonu euro lieliem naudas sodiem, saimnieciskās darbības veikšanas aizliegumiem un cietumsodu.

Sankcijas var tikt piemērotas kā pašam likumu subjektam (juridiskajai personai), tā arī tā vadībai un darbiniekiem.

Likuma prasību izpildi - atkarībā no Likuma subjekta saimnieciskās darbības veida - uzrauga un sankcijas piemēro vairākas valsts iestādes:

 • Finanšu Izlūkošanas Dienests;
 • Valsts Ieņēmumu Dienests;
 • Patērētāju tiesību aizsardzības centrs;
 • Finanšu un kapitāla tirgus komisija;
 • Latvijas Zvērinātu advokātu padome;
 • Latvijas Zvērinātu notāru padome;
 • Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija;
 • Latvijas Banka;
 • Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde;
 • Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija;
 • Valsts Drošības dienests.