Privātuma politika

Šīs Privātuma politikas (turpmāk – Politika) mērķis ir iepazināt fiziskas personas ar EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAS (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk - VDAR) personās datu apstrādes pamatprasībām un pamatprincipiem, kuri tiek ievēroti, SIA „AMLIT”, reģ.Nr. 40203230105, juridiskā adrese: Audēju iela 15-4, Rīga, LV-1050 (turpmāk – Kompānija) sniedzot pakalpojumus tīmekļa vietnē www.riskaparbaude.lv.

Kompānijas pakalpojumu būtība ir Jūsu klientu izpēte un to riska līmeņu noteikšana, kuru veikšanas pienākums izriet no Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma prasībām (turpmāk – Pakalpojumi).

Lūdzam rūpīgi iepazīties ar Politiku, jo tajā sniegtās informācijas apstiprināšana no Jūsu puses tiks uzskatīta par Jūsu piekrišanu personas datu apstrādei.

Jums ir tiesības atteikties apstiprināt Politiku, tādējādi, nedodot piekrišanu Jūsu personas datu apstrādei. Taču šajā gadījumā Kompānija nevarēs sniegt Jums pieprasītos Pakalpojumus.

Kas ir personas dati?

Personas dati (turpmāk – Dati) ir informācija pēc kuras Jūs varat būt nepārprotami identificēti.

Kas apstrādā Jūsu Datus tīmekļa vietnē www.riskaparbaude.lv?

Pārzinis, kas apstrādā Datus tīmekļa vietnē ir Kompānija, kura nosāka Datu apstrādes nolūkus un līdzekļus.

Kas ir Datu apstrāde?

Datu apstrāde ir darbību kopums, ko Kompānija veic ar Datiem: to vākšana, reģistrācija, glabāšana, aplūkošana, izmantošana, iznīcināšana u.c.

Kādiem nolūkiem tiek vākti Dati?

Datu vākšana ir nepieciešama, lai:

  • nodrošinātu piekļuvi sniegtajiem Pakalpojumiem;
  • pēc iespējas vienkāršotu un uzlabotu tīmekļa vietnes www.riskaparbaude.lv darbību;
  • īstenotu Kompānijas iekšējos grāmatvedības kārtošanas procesus.

Kādus Datus un uz kāda pamata Kompānija apstrādā?

Datu veids Pamati Datu apstrādei
Vārds, uzvārds un nodokļu maksātāja numurs

Saistību izpilde: Kompānija sniedz Pakalpojumus tikai saimnieciskās darbības veicējiem to normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei, līdz ar to, ir nepieciešami Dati par Jūs kā nodokļa maksātāja un saimnieciskās darbības veicēja reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā.

Normatīvo aktu prasību izpilde: grāmatvedības kārtošanas nolūkiem, kā arī maksājumu administrēšanai ir nepieciešami Pakalpojumu saņēmēju un maksātāju dati.

Leģitīmo interešu ievērošana: Kompānijas komercdarbības veikšana, to uzlabošana un attīstīšana, krāpniecisko darbību novēršana, veikto maksājumu apstrāde, kā arī citas darbības, kas ir saistītas ar likumīgo interešu aizsardzību.

Līgumisko saistību izpilde: Jūsu klientu personas dati tiek izmantoti vienīgi pieprasīto pakalpojumu sniegšanai. Par savu klientu personas datu nodošanu Kompānijai Jūs paliekat atbildīgi Jūsu klientu priekšā kā to personas datu pārzinis. Kompānija šos datus apstrādā kā apstrādātājs saskaņā ar Jūsu uzdevumu.

Kontaktinformācija: e-pasta adrese, tālruņa numurs

Saistību izpilde: lai nodrošinātu atgriezenisko saiti un nosūtītu Jums pieprasīto informāciju Pakalpojumu ietvaros.

Bankas konta numurs un konta informācija

Saistību izpilde: Jūsu veikto maksājumu apstrāde.

Normatīvo aktu prasību izpilde: grāmatvedības kārtošanas un maksājumu administrēšanas nolūkiem ir nepieciešami Pakalpojumu saņēmēju un maksātāju dati.

No kurienes tiek iegūti Dati?

Kompānija iegūst Datus tieši no Jums, izņemot Datus par Jūsu bankas kontu un maksājumu aprakstošo informāciju, kura ir iegūstama no bankas, ar kuras palīdzību tiek veikta Pakalpojumu apmaksa.

Kompānijai nav piekļuves pie Jūsu maksājuma kartes datiem, un tā neveic to apstrādi. Pakalpojumu apmaksa notiek izmantojot maksājumu platformu www.stripe.com (kuru uztur Stripe, Inc), kurai Jūs sniedzat savus Datus, tai skaitā informāciju par Jūsu maksājuma karti. Stripe, Inc nodrošina pietiekamu Datu aizsardzības līmeni un Jūsu Datu apstrādi veic saskaņā ar tās Privātuma politiku, kas atrodas Stripe, Inc tīmekļa vietnē www.stripe.com. Lūdzam Jūs iepazīties ar to pirms veikt Pakalpojumu apmaksu.

Vai Dati var tikt nodoti citām personām?

Lai kārtotu Kompānijas grāmatvedību, Dati var tikt nodoti grāmatvedības pakalpojumu sniedzējiem, kas nodrošina Datu apstrādi Kompānijas vārdā un uzdevumā atbilstoši VDAR prasībām. Atsevišķos gadījumos, lai nodrošinātu kvalitatīvo Pakalpojumu sniegšanu, Kompānija var sniegt Datus trešajām personām. Dati var tikt nodoti trešajām personām tikai tādā apjomā, kāds ir nepieciešams kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai. Datu nodošana ir iespējama tikai uz rakstiska līguma, kas noslēgts starp Kompāniju un trešo personu pamata, un tikai tām trešajām personām, kuru Datu apstrādes pamatprincipi atbilst VDAR prasībām. Datu nodošana trešajām personām ir iespējama arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, kā arī Kompānijas likumīgo interešu aizsardzībai.

Kādā veidā ir īstenojamās Jūsu tiesības attiecībā uz Datiem?

Jā Jūs vēlāties iepazīties ar Kompānijas rīcībā esošiem Datiem, mainīt, precizēt, aktualizēt vai labot nekorektus Datus, atsaukt piekrišanu Datu apstrādei, saņemt Datus vai lūgt Datu dzēšanu, kā arī pieprasīt informāciju par personām, kurām Jūsu Dati tika izpausti, Jūs varat brīvi to izdarīt, sūtot pieprasījumu uz [email protected]

Ierobežojums Datu dzēšanai pēc Jūsu pieprasījuma ir normatīvo aktu prasības, kas paredz noteikto Datu uzglabāšanas termiņu.

Atbildi uz Jūsu pieprasījumu Kompānija sniegs mēneša laikā no tā saņemšanas dienas. Nepieciešamības gadījumā atbildes sniegšanas laiks var tikt pagarināts līdz diviem mēnešiem, mēneša laikā sniedzot Jums atbildi par kavēšanas iemesliem.

Atbildi uz pieprasījumu Kompānija sniegs Jums, nosūtot elektronisko vēstuli uz Jūsu noradīto e-pasta adresi, ja pieprasījumā nebūs norādīts cits atbildes saņemšanas veids.

Jūsu tiesību īstenošana ir iespējama bez maksas, taču pieprasījumu acīmredzamās nepamatotības vai pārmērīguma dēļ, jo īpaši to regulāras atkārtošanās dēļ, var tikt pieprasīta saprātīga samaksa, ņemot vērā Kompānijas administratīvās izmaksas, kas saistītas ar informācijas vai saziņas nodrošināšanu. Kompānija var arī atteikties izpildīt Jūsu pieprasījumu šajā gadījumā.

Gadījumā, ja Jūs uzskatāt, ka Jūsu tiesības ir pārkāptas, Jums ir tiesības griezties ar sūdzību Datu valsts inspekcijā https://www.dvi.gov.lv/lv/, tālr. 67223131, E-pasts: [email protected]

Cik ilgi tiek glabāti Dati?

Dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr tas ir nepieciešams Pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai, kā arī normatīvajos aktos noteikto Datu glabāšanas termiņu ievērošanai.