Lietošanas noteikumi

1. Serviss un Pakalpojumi

www.riskaparbaude.lv ir tiešsaistes serviss, kas sniedz informācijas Pakalpojumus Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) jomā.

Pakalpojumi ietver sevī Lietotāja klientu izpētes pasākumu kopumu, kuru procesā tiek iegūtas un dokumentētas publiski pieejamas ziņas par Lietotāja klientu, ar to izpildot Latvijas Republikas (LR) NILLTPFN likuma pamatprasības attiecība uz klientu izpētes veikšanu.

Lietotājiem tiek piedāvāti trīs veida Pakalpojumi:

 • Izziņas saņemšana par klientu;
 • Klienta NILLTPF riska līmeņa noteikšana;
 • Klienta padziļinātā izpēte.

Pakalpojumu apraksts ir pieejams Bieži uzdoto jautājumu (BUJ) sadaļā.

Strukturētā un apkopotā informācija, kas tiek sniegta Lietotājiem Pakalpojumu ietvaros tiek iegūta no sekojošiem informācijas avotiem:

 • SIA „Lursoft” datu bāze;
 • LR Valsts ieņēmumu dienesta (VID) uzturētā politiski nozīmīgo personu datu bāze;
 • LR Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) uzturētā sankciju subjektu datu bāze;
 • Nederīgo personu apliecinošo dokumentu datu bāze;
 • VID nodokļu maksātāju datu bāze;
 • VID struktūrvienību datu bāze;
 • no citiem starptautiskiem uzticamiem informācijas avotiem.

2. Operators

www.riskaparbaude.lv īpašnieks un operators ir SIA „AMLIT”, reģ.Nr.40203150825, juridiskā adrese: Audēju iela 15-4, Rīgā, LV-1010.

3. Lietotājs

Par www.riskaparbaude.lv Lietotāju var būt NILLTPFN likuma subjekts, kas ir kā saimnieciskās darbības veicējs reģistrēta fiziska persona vai juridiska persona.

www.riskaparbaude.lv nesniedz Pakalpojumus patērētājiem un neparedz to tiesību ievērošanu un aizsardzību saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu.

Pakalpojumu ietvaros sniedzamā informācija ir domāta tikai un vienīgi NILLTPFN likuma prasību izpildei, un tās lietošana citiem mērķiem nav atļauta.

4. Lietotāja pienākumi un tiesības

Lietotājiem ir tiesības saņemt pieprasīto Pakalpojumu pēc tā apmaksas šajos noteikumos norādītājā kārtībā un termiņā.

Lietotājiem ir tiesības izmantot Pakalpojumu ietvaros saņemto informāciju tikai un vienīgi NILLTPFN likuma prasību izpildei savas saimnieciskās darbības ietvaros.

Lietotājiem ir aizliegts izmantot Pakalpojumu ietvaros saņemto informāciju nelikumīgiem mērķiem.

Lietotājiem ir aizliegts veikt darbības, kuru mērķis ir www.riskaparbaude.lv sistēmas bojāšana vai nesankcionētā informācijas iegūšana.

Lietotājiem nav tiesību pārdot vai izplātīt saņemto informāciju par atlīdzību vai izmantot to komerciālajiem mērķiem bez rakstiskās saņemšanas no Operatora.

Lietotājiem, izmantojot informāciju, kas ir saņemta www.riskaparbaude.lv, ir pienākums atsaukties uz informācijas saņemšanas avotu.

Lietotājiem, saņemot no www.riskaparbaude.lv ziņas par informācijas avotiem, no kuriem ir saņemti dati par Lietotāja klientu, ir pienākums iepazīties ar informācijas avota lietošanas noteikumiem un ievērot tos.

5. Pakalpojumu saņemšanas kārtība

Lai saņemtu Pakalpojumu, Lietotājam ir jāiesniedz informācija par sevi un savu klientu, jāapliecina sava piekrišana ar šiem Lietošanas noteikumiem un Privātuma politiku un jāveic Pakalpojuma apmaksa.

Pieprasīto informāciju par klientu Lietotājs var lejupielādēt savā datorā un saņemt uz norādīto e-pasta adresi. Detalizēta informācija par Pakalpojumu saņemšanas procesu ir pieejama BUJ sadaļā.

6. Pakalpojumu apmaksas kārtība

Pakalpojumi ir jāapmaksā pilnā apmērā pirms to saņemšanas. Pakalpojuma apmaksa ir veicama, izmantojot www.riskaparbaude.lv piedāvātās apmaksas iespējas.

Summa apmaksai ģenerējas automātiski, Lietotājam izvēloties kādu no Pakalpojumiem un aizpildot attiecīgu formu. Pakalpojumu maksa tiek aprēķināta euro. Ja Lietotājs veic apmaksu citā valūtā, tiek veikta izmantotās valūtas konvertācija euro pēc spēkā esošā kursā uz maksājuma veikšanas datumu.

Lietotājam ir jāizvēlas apmaksas līdzeklis – bankas karte – un jānospiež „Apmaksāt”. Lietotājs tiek novirzīts uz interneta lapu, kur tiek veikta Pakalpojuma apmaksa, un pēc tās veikšanas – tiek atgriezts atpakaļ www.riskaparbaude.lv, kur var saņemt Pakalpojumu.

Maksājumā obligāti jābūt norādītam Lietotāja vārdam / nosaukumam un Pakalpojuma ID numuram. Maksājuma mērķis ģenerējas automātiski. Ja maksājumu par Lietotāju veic trešā persona, Operators ir tiesīgs uzskatīt, ka šī persona ir Lietotāja pilnvarotais pārstāvis un nav patērētājs. Par klientu tiek uzskatīts tikai un vienīgi pats Lietotājs.

Veicot Pakalpojuma apmaksu Lietotājs piekrīt šiem Lietošanas noteikumiem un atzīst tos sev par saistošiem.

7. Atbildība un atbildības ierobežojumi

Operators ir atbildīgs:

 • par informācijas nodošanu no informācijas avota Lietotājam, negrozot tās būtību;
 • par Pakalpojumu sniegšanu atbilstoši likuma prasībām;
 • par Lietotāja klientu izpēti un izvērtēšanu atbilstoši no Lietotāja un trešajām personām saņemtajiem datiem un NILLTPFN likuma prasībām;
 • par personas datu apstrādi saskaņā ar VDAR prasībām.

Operators nav atbildīgs:

 • par Pakalpojumu ietvaros sniedzamās informācijas īstumu, precizitāti un aktualitāti, jo informācijas avots nav Operators;
 • par Lietotāja saimnieciskas darbības atbilstību likuma prasībām un par atbildību, kas varētu iestāties Lietotājam par likuma prasību neievērošanu pilnā apmērā vai pārkāpšanu;
 • par Lietotāja klientu atbilstību likuma prasībām un par atbildību, kas var iestāties Lietotājam vai tā klientam par likuma prasību neievērošanu no klienta vai Lietotāja puses, vai par to savstarpējo darījuma attiecību neatbilstību likuma prasībām;
 • par Lietotāja klientam noteiktā NILLTPF riska līmeņa atbilstību īstajai situācijai, jo veiktā NILLTPF riska izvērtēšana ir balstīta uz trešo personu sniegtajiem datiem un Lietotāja sniegto informāciju par klientu, kuras īstumu Operators nevar pārbaudīt.

Lietotājs ir atbildīgs:

 • par patiesas un pilnas informācijas sniegšanu Operatoram;
 • par piekļuves nodrošināšanu servisam un Pakalpojumiem tikai saviem pilnvarotajiem pārstāvjiem (ieskaitot Pakalpojumu apmaksu par Lietotāja saņemtajiem Pakalpojumiem);
 • par Pakalpojumu izmantošanu tikai NILLTPFN likuma prasību izpildei savas saimnieciskās darbības ietvaros;
 • par Pakalpojumu ietvaros saņemtās informācijas neizmantošanu nelikumīgiem vai peļņas gūšanas mērķiem.

Lietotāja pārstāvja atbildība:

 • Persona, kas pieprasa Pakalpojumus Lietotāja vārdā vai apmaksā Lietotāja pieprasītos Pakalpojumus ar saviem līdzekļiem un no sava personīgā bankas konta (vai izmantojot personīgo maksājuma karti), ir atbildīga par nepieciešamo pilnvaru esamību no Lietotāja tās veiktajām darbībām, kā arī ir solidāri ar Lietotāju atbildīga par Pakalpojumu ietvaros saņemtās informācijas izmantošanu, apstrādi un drošību;
 • Ja Lietotājs vai persona, kas pieprasa Pakalpojumus Lietotāja vārdā, pārkāpj šo Lietošanas noteikumu vai likuma prasības, Operatoram ir tiesības pārtraukt Pakalpojumu sniegšanu, bloķēt uz visiem laikiem pieeju servisam un pieprasīt zaudējumu atlīdzību, ja tās rīcības rezultātā Operatoram ir nodarīti zaudējumi, kā arī veikt citas normatīvajos aktos paredzētās darbības savu interešu aizsardzībai.

8. Lietotāja sūdzību izskatīšana

Lietotājs ir tiesīgs iesniegt savas sūdzības par Pakalpojumiem, nosūtot tās uz [email protected] Operators izskata saņemtās sūdzības saskaņā ar Sūdzību izskatīšanas politiku.

9. Saziņa starp www.riskaparbaude.lv un Lietotāju

Saziņa starp Operatoru un Lietotāju notiek pa elektronisko pastu, izmantojot Operatora e-pasta adresi: [email protected] un Lietotāja pie Pakalpojumu pasūtīšanas norādīto e-pasta adresi.

Lietotājs piekrīt, ka Operators izmantos tā norādīto e-pasta adresi vismaz šādiem mērķiem:

 • pasūtītā un apmaksātā Pakalpojuma un rēķina par to nosūtīšanai;
 • atbilžu nosūtīšanai uz Lietotāja sūtījumiem;
 • atgādinājumu nosūtīšanai par nepieciešamību veikt atkārtoto klienta izpēti;
 • papildus informācijas pieprasīšanai, sniedzot klienta padziļinātās izpētes Pakalpojumu;
 • informēšanai par jaunajiem Pakalpojumiem un izdevīgiem piedāvājumiem.

10. Datu apstrāde un sīkdatnes

Operators ir personas datu pārzinis VDAR izpratnē. Visas darbības ar personas datiem www.riskaparbaude.lv tiek veiktas, ievērojot VDAR prasības un Operatora Privātuma politiku.

Lietotājs piekrīt sīkdatņu izmantošanai saskaņā ar Operatora Sīkdatņu politiku.